Privacy statement

Mr. S.A. van den Broek hanteert een hoge graad van vertrouwelijkheid in verband met uw privacy. Zij heeft als advocaat een wettelijk verankerd beroepsgeheim en respecteert uw persoonsgegevens. Zij draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt of die zij op een andere manier verkrijgt vertrouwelijk wordt behandeld. Alle informatie over een persoon vallen onder diens persoonsgegevens, ook die gegevens die indirect iets over iemand zeggen. Met dit statement wordt uitvoering gegeven aan de informatieplicht uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Mr. Van den Broek verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Mr. Van den Broek verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van haar dienstverlening is het van belang haar op de hoogte te stellen van uw ervaringen met haar kantoor.

Doel verwerking persoonsgegevens

Mr. Van den Broek verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • innen van declaraties;
 • advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen;
 • marketing- en communicatieactiviteiten;
 • werving en selectie (sollicitatie);

De verwerking van persoonsgegevens wordt op rechtmatigheid getoetst door Mr. Van den Broek. Gegevens die u aan het kantoor verstrekt die niet noodzakelijk of relevant zijn voor de dienstverlening zullen niet worden verwerkt.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Mr. Van den Broek verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene uit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, geboortedatum en BSN-nummer;
 • Naam, adres, geboortedatum en BSN-nummer van kinderen en / of (ex-)partner;
 • Bankgegevens;
 • Hypothecaire en andere financiële gegevens indien van toepassing;

Deze persoonsgegevens verwerkt Mr. Van den Broek, omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, of in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde (weder)partijen aan haar kenbaar zijn gemaakt, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

De belangrijkste grondslagen voor een advocatenkantoor zijn: de uitvoering van een overeenkomst, voldoen aan een wettelijke verplichting, verkregen toestemming van betrokkene(n) dan wel een gerechtvaardigd belang. Het kan zijn dat ook sprake is van de andere twee grondslagen als bedoeld in artikel 6, eerste lid van de AVG, namelijk bescherming van vitale belangen van betrokkene of vervulling van een algemeen belang.

In dat geval geldt het volgende:

Mr. Van den Broek verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting;
 • uitvoering van een overeenkomst;
 • verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • gerechtvaardigd belang;

De persoonsgegevens kunnen worden opgevraagd, worden verkregen of verstrekt per email, telefoon, fax, brief of mondeling.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mr. Van den Broek deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden.

Hierbij kunt u denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Mr. Van den Broek, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij in uw eigen procedure.

Daarnaast kan Mr. Van den Broek persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Mr. Van den Broek uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens verplicht is tot naleving van de AVG. Door Mr. Van den Broek ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn bij de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij kunt u denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of aan een medisch, forensisch of technisch deskundige voor een deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens:

Mr. Van den Broek hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Mr. Van den Broek gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Mr. Van den Broek in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens:

Mr. Van den Broek bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. In het algemeen zullen gegevens niet langer dan 7 jaar worden bewaard.

Privacyrechten van betrokkenen:

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van Mr. Van den Broek. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Mr. Van den Broek aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan: Mr. Van den Broek.

Om zeker te weten dat op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon worden verstrekt, vraagt Mr. Van den Broek u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Mr. Van den Broek neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik sociale media:

Mr. Van den Broek maakt geen gebruik van sociale media. Zij houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Aanpassing privacy statement:

Mr. Van den Broek heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van Mr. Van den Broek gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat de website.

Vragen en Contact:

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met Mr. Van den Broek.

Dit privacy statement is op 6 juni 2019 vastgesteld.