Algemene voorwaarden

 1. Nakoming vorderen van contracten

  Mr van den Broek voert zelfstandig praktijk voor eigen rekening en risico en is gevestigd te (3821 AL) Amersfoort aan de Databankweg 26.

 2. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden

  Deze algemene voorwaarden zijn zonder voorbehoud van toepassing op alle opdrachten die aan Mr van den Broek of haar werknemers worden verstrekt. Daaronder vallen ook aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Indien in voorkomende gevallen van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken kan dat uitsluitend schriftelijk overeengekomen worden.

  Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden in een voorkomend geval ongeldig dan wel niet afdwingbaar blijkt te zijn dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onveranderd van kracht.

  Behalve de cliënt en Mr van den Broek kunnen ook werknemers van Mr van den Broek en de Stichting Beheer Derdengelden Mr S.A. van den Broek een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

  De opdrachtgever zal hierna “de cliënt” worden genoemd.

 3. Opdracht

  Alle opdrachten van de cliënt zijn uitsluitend verstrekt aan en aanvaard door Mr van den Broek. De uitvoering van die opdrachten vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de cliënt verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

 4. Inschakelen Derden

  Mocht Mr van den Broek bij de uitvoering van werkzaamheden diensten van derden inschakelen dan is zij voor hun gedragingen niet aansprakelijk. Mr van den Broek zal derde partijen zorgvuldig selecteren. Indien dat redelijkerwijs mogelijk is zal over het inschakelen van derden voorafgaand overleg met de cliënt worden gevoerd. Over inschakeling van koeriers, deurwaarders en procureurs in een ander arrondissement (voor zover wettelijk vereist) zal geen voorafgaand overleg worden gevoerd.

 5. Honorarium

  Het honorarium wordt berekend op basis van het overeengekomen uurtarief vermenigvuldigd met het aantal bestede uren. Indien anders is overeengekomen wordt die afspraak voorafgaand aan de dienstverlening schriftelijk bevestigd. Het honorarium is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

  Na afloop van iedere maand worden nog niet gedeclareerde verrichtingen zoals die blijken uit de administratie gedeclareerd conform het overeengekomen tarief. De verrichtingen worden verhoogd met 7% ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals frankering, telefoon, fax, kopieën) en 21% BTW.

  De aanvang en uitvoering van de werkzaamheden is afhankelijk van de betaling van een voorschot, verhoogd met BTW. Dat voorschot wordt in depot gehouden en wordt verrekend met het bedrag dat uiteindelijk aan Mr van den Broek is verschuldigd. Het voorschot wordt vastgesteld op basis van het te verwachten honorarium over de eerstvolgende twee maanden. Daarbij zal ook rekening worden gehouden met te verwachten kosten (griffiegelden, procureurs- en deurwaarderskosten, kosten ter zake van uittreksels en akten). Indien de omvang van de werkzaamheden of de omvang van de te verwachten kosten het voorschot overstijgt is Mr van den Broek gerechtigd aanvullende voorschotten in rekening te brengen.

  In zaken die door Mr van den Broek worden behandeld op basis van door de Raad voor Rechtsbijstand gefinancierde rechtsbijstand (een toevoeging) is de cliënt een eigen bijdrage aan Mr van den Broek verschuldigd. De hoogte daarvan wordt door de Raad voor Rechtsbijstand op basis van de Wet op de Rechtsbijstand vastgesteld. Mr van den Broek zal voorafgaand van de vaststelling van de eigen bijdrage de geschatte eigen bijdrage declareren. Indien de gedeclareerde eigen bijdrage achteraf bezien te hoog is zal het verschil worden terugbetaald. Indien de gedeclareerde eigen bijdrage achteraf bezien te laag is zal aanvullend worden gedeclareerd. Kosten terzake van uittreksels en akten vallen uitsluitend onder het bereik van de toevoeging als de laagste eigen bijdrage van € 94,- is opgelegd. In alle andere gevallen blijven deze kosten voor rekening van de cliënt.

 6. Betalingstermijn

  Declaraties dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum zonder korting of verrekening op de aangegeven bankrekening te worden voldaan onder vermelding van het declaratienummer. Inkomende betalingen worden afgeboekt op de oudste openstaande declaratie.

 7. Betwisting van de declaratie

  Indien de cliënt meent dat de ontvangen declaratie of de daarop vermelde kosten niet juist is (zijn) dan dient dat uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de declaratie schriftelijk en gemotiveerd aan Mr van den Broek gemeld te worden.

 8. Betalingsverzuim

  De cliënt die de declaratie niet binnen de betalingstermijn voldoet, verkeert van rechtswege in betalingsverzuim. Een herinnering, aanmaning of ingebrekestelling is daarvoor niet vereist.

  Mr van den Broek is ingeval van betaling verzuim gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen. Zij gaat daar niet eerder toe over dan nadat zij de cliënt redelijke termijn heeft gegund om de betalingstermijn in te lossen. Ingeval van voorgenomen beëindiging van de opdracht zal Mr van den Broek de cliënt voldoende in de gelegenheid stellen een andere advocaat in te schakelen.

 9. Rente en incassokosten

  Ingeval van betaling verzuim heeft Mr van den Broek recht op vertragingsrente. Die rente bedraagt 1 % per maand of gedeelte van een maand en wordt berekend over de opeisbare bedragen. De rente gaat in op de vervaldatum en wordt berekend tot de dag waarop de openstaande declaratie geheel is voldaan.

  Daarnaast heeft Mr van den Broek recht op vergoeding van de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15 % van het openstaande bedrag. Mr van den Broek blijft te allen tijde gerechtigd betaling van de werkelijk gemaakte incasso- of invorderingskosten te verlangen als de kosten hoger zijn dan 15 procent van het openstaande bedrag.

 10. Beperking van aansprakelijkheid

  Iedere aansprakelijkheid van Mr van den Broek is beperkt tot het bedrag dat onder de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico.

  Mr van den Broek is overeenkomstig de voorschriften van de Nederlandse Orde van Advocaten verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid. Zonodig geeft Mr van den Broek de cliënt inzage in de polis.

  Mr van den Broek is jegens de cliënt niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derden en hun werknemers, ongeacht of deze derden door Mr van den Broek zijn ingeschakeld.

 11. Toepasselijk recht, bevoegde geschillencommissie

  De rechtsverhouding tussen Mr van den Broek en de cliënt wordt in alle gevallen uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur te Den Haag, welke Commissie een arbitraal vonnis (op vordering van zakelijke cliënten) of een bindend advies (op verzoek van particuliere cliënten) zal uitspreken. Dat is uitsluitend anders indien de wet of het tuchtrecht voor advocaten dat dwingend voorschrijft.

  Het reglement van de Geschillencommissie Advocatuur is te vinden op www.degeschillencommissie.nl (kopje Advocatuur, kopje Reglement).