Algemene voorwaarden

 1. Zelfstandige praktijk

  Mr. Van den Broek voert zelfstandig praktijk in de vorm van een eenmanszaak die is gevestigd te (3811 MG) Amersfoort aan het Smallepad 32.

 2. Definities

  1. Mr. S.A. van den Broek: ook wel aangeduid met “het kantoor”, met inbegrip van de daaraan verbonden advocaten en overige medewerkers, die voor Mr. S.A. van den Broek werkzaam zijn;
  2. Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft aan Mr. S.A. van den Broek tot het verrichten van diensten;
  3. Overeenkomst: de overeenkomst waarbij een cliënt aan het kantoor of de advocaat de opdracht geeft om bepaalde juridische werkzaamheden te verrichten en het kantoor deze opdracht aanvaardt;
  4. Honorarium: De kosten die het kantoor in rekening brengt voor de te verrichten juridische werkzaamheden;
  5. Verschotten: elke vergoeding van te specificeren kosten zoals griffierecht, kosten van uittreksels, reis- en verblijfkosten, taxatiekosten, deurwaarderskosten etc., alsmede elke vergoeding van niet te specificeren kantoorkosten zoals porti, telefoon, fax, kopieerkosten e.d.;
  6. Derdengelden: de gelden die het kantoor ten behoeve van de cliënt ontvangt;
  7. Stichting Beheer Derdengelden Mr. S.A. van den Broek: de stichting, als bedoeld in de Verordening op de Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten, die het kantoor ondersteunt door voor anderen dan het kantoor ontvangen gelden te beheren;
  8. Klacht: elke negatieve reactie van de cliënt over de uitvoering van een opdracht, de naleving van een overeenkomst, of de dienstverlening door Mr. Van den Broek.
  9. Geschil: de blijvende onenigheid tussen cliënt en het kantoor met betrekking tot een eerder ingediende klacht.
 3. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden

  Deze algemene voorwaarden zijn zonder voorbehoud van toepassing op alle opdrachten die aan Mr. Van den Broek worden verstrekt. Daaronder vallen ook aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

  Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden in een voorkomend geval ongeldig dan wel niet afdwingbaar blijkt te zijn dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onveranderd van kracht.

  Behalve de cliënt en Mr. Van den Broek kan ook de Stichting Beheer Derdengelden Mr. S.A. van den Broek een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

  De gedrags- en beroepsregels van de Nederlandse Orde voor Advocaten maken deel uit van de overeenkomst. De cliënt is ervan op de hoogte dat Mr. van den Broek de door de Orde van Advocaten opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van haar praktijk dient te respecteren. De cliënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

 4. Totstandkoming overeenkomst van opdracht

  De overeenkomst van opdracht tot het verlenen van rechtsbijstand komt tot stand doordat Mr. Van den Broek de opdracht van cliënt aanvaardt. Dat gebeurt schriftelijk door toezending van een ondertekende opdrachtbevestiging per brief, fax of e-mail. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.

  Alle opdrachten van de cliënt worden uitsluitend verstrekt aan en aanvaard door Mr. Van den Broek. De uitvoering van die opdrachten vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de cliënt verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

 5. Uitvoering van de overeenkomst

  Vanaf de opdrachtbevestiging treden de wederzijdse verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien in werking. De uitvoering van de overeenkomst van opdracht vindt uitsluitend ten behoeve van de cliënt plaats. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen voert Mr. Van den Broek de opdracht uit.

  Gedurende de uitvoering van de opdracht kan een andere advocaat (een gedeelte van) de werkzaamheden overnemen van Mr. Van den Broek, als daartoe naar het oordeel van Mr. Van den Broek aanleiding voor bestaat. Cliënt verklaart daartegen geen bezwaren te hebben. Bij een overname of geplande tijdelijke waarneming door een andere advocaat zal Mr. Van den Broek de cliënt vooraf schriftelijk in kennis stellen.

  Mr. Van den Broek heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden als zij van oordeel is dat zulks in het belang van een goede nakoming van de overeenkomst noodzakelijk is. Indien dat redelijkerwijs mogelijk is zal voorafgaand overleg met de cliënt worden gevoerd. Over inschakeling van bijvoorbeeld koeriers en deurwaarders (voor zover wettelijk vereist) zal geen voorafgaand overleg worden gevoerd.

  De overeenkomst houdt een inspanningsverbintenis voor Mr. Van den Broek in en geen resultaatsverbintenis. Een overeenkomst wordt door of vanwege het kantoor uitgevoerd naar beste weten en kunnen en met de zorgvuldigheid die van het kantoor mag worden verwacht.

 6. Verplichtingen van de cliënt

  Cliënt verstrekt alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, zowel die welke Mr. Van den Broek vraagt als die gegevens waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, tijdig aan het kantoor.

  Als de noodzakelijke gegevens niet tijdig aan het kantoor zijn verstrekt, heeft Mr. Van den Broek het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Daarnaast heeft zij het recht om de extra kosten die uit de vertraging voortvloeien volgens de gebruikelijke tarieven aan cliënt in rekening te brengen.

 7. Inzage, afgifte en afschriften

  De cliënt is te allen tijde gerechtigd om na een schriftelijk verzoek daartoe zijn eigen dossier kosteloos in te zien ten kantore van Mr. Van den Broek.

  Een dossier of gedeelte daarvan wordt uitsluitend aan de cliënt of diens rechtverkrijgende afgegeven. Afgifte van een dossier of daaruit geselecteerde stukken vindt uitsluitend plaats in persoon, tegen afgifte van een gespecificeerde en door de cliënt ondertekende verklaring van overname en niet eerder dan nadat de identiteit van degene die afgifte verlangt is vastgesteld aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

  Afgifte kan uitsluitend plaatsvinden na het beëindigen van de werkzaamheden en sluiting van het dossier.

 8. Honorarium en declaraties

  Het honorarium wordt berekend op basis van het overeengekomen uurtarief vermenigvuldigd met het aantal gewerkte uren en wordt vermeerderd omzetbelasting (21% ofwel hoog tarief). Het overeengekomen uurtarief wordt in de opdrachtbevestiging vastgelegd. Bij vervolgopdrachten na recent verrichte werkzaamheden geldt, tenzij anders overeengekomen, het eerder tussen partijen afgesproken honorarium.

  In bijzondere gevallen, zoals bij spoedeisende zaken of zaken met aanzienlijk belang, kan in overleg met de cliënt van het gebruikelijke uurtarief worden afgeweken. Afwijkende afspraken worden voorafgaand aan de dienstverlening schriftelijk bevestigd.

  Het honorarium voor verrichte werkzaamheden zal steeds maandelijks achteraf in rekening worden gebracht. Werkzaamheden worden verricht in eenheden van 6 minuten.

  Het honorarium is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. Het kantoor behoudt zich het recht voor het honorarium jaarlijks met de gemiddelde loonindex te indexeren.

  De aanvang en uitvoering van de werkzaamheden is afhankelijk van de betaling van een voorschot vermeerderd met 21% BTW. De hoogte van het voorschot zal in overleg tussen Mr. Van den Broek en de cliënt worden vastgesteld. Indien de omvang van de werkzaamheden of de hoogte van de te verwachten kosten het voorschot overstijgt is Mr. Van den Broek gerechtigd aanvullende voorschotten in rekening te brengen. Indien het betalingsgedrag van de cliënt daartoe aanleiding geeft, kan de hoogte van een volgend voorschot worden aangepast.

  Het voorschot wordt in depot gehouden en wordt verrekend met het bedrag dat uiteindelijk aan Mr. Van den Broek is verschuldigd of met de laatste maandelijkse declaratie.

  Naast het honorarium is de cliënt aan Mr. Van den Broek verschotten verschuldigd in verband met de kosten die zij ten behoeve van de cliënt betaalt. Deze verschotten hebben onder meer betrekking op griffierecht, kosten van getuigen en deskundigen, deurwaarderskosten en kosten van uittreksels uit openbare registers.

 9. Gesubsidieerde rechtsbijstand

  Voor de uitvoering van overeenkomsten gebaseerd op het wettelijk systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) is geen uurtarief verschuldigd. In de plaats daarvan is de cliënt een door de Raad van Rechtsbijstand vast te stellen (in beginsel eenmalige) eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte van die bijdrage wordt gebaseerd op het inkomen en vermogen van de cliënt (en diens partner) in het peiljaar (= het jaar van aanvraag minus twee).

  Bij het aangaan van de eerste overeenkomst beoordeelt de advocaat op basis van door de cliënt verstrekte financiële gegevens of deze in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De cliënt is verantwoordelijk voor de juistheid van de (mondeling of schriftelijk) verstrekte informatie. Bij twijfel wordt uit voorzorg toch een toevoeging aangevraagd.

  De cliënt is gehouden Mr. Van den Broek onmiddellijk te informeren indien zijn financiële situatie tussentijds of bij een volgende overeenkomst wijzigt, waardoor hij mogelijk alsnog in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De toevoeging heeft alleen betrekking op de door de advocaat verrichte werkzaamheden vanaf de datum van aanvraag. De eerder door de advocaat verrichte werkzaamheden worden overeenkomstig het bepaalde in het vorige artikel aan de cliënt in rekening gebracht.

  De advocaat is steeds gerechtigd van de cliënt een voorschot te verlangen zolang door de Raad voor Rechtsbijstand geen toevoeging is afgegeven. De omvang van het voorschot zal in overleg tussen de betrokken advocaat en de cliënt worden vastgesteld.

  Griffierechten c.q. vastrecht, kosten van getuigen en deskundigen, uittreksels uit de openbare registers, internationale telefoongesprekken en rolverrichtingen vallen niet onder het bereik van de toevoeging en worden zoveel mogelijk tegelijk met de eigen bijdrage aan de cliënt doorberekend.

 10. Betalingstermijn

  Declaraties dienen binnen 14 dagen na de datum van verzending zonder korting of verrekening op de aangegeven bankrekening te worden voldaan onder vermelding van het declaratienummer. Inkomende betalingen worden afgeboekt op de oudste openstaande declaratie.

 11. Betwisting van de declaratie

  Indien de cliënt meent dat de ontvangen declaratie of de daarop vermelde kosten niet juist is (zijn) dan dient dat uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de declaratie schriftelijk en gemotiveerd aan Mr. Van den Broek gemeld te worden.

 12. Betaling en verzuim

  Betalingen dienen, tenzij anders is overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum door Mr. Van den Broek te zijn ontvangen. Betaling vindt plaats door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het bankrekeningnummer dat op de declaratie staat vermeld of ten kantore van Mr. Van den Broek door middel van een wettig betaalmiddel. Betalingen dienen plaats te vinden zonder korting of verrekening. Uitstel van betaling wordt niet verleend.

  Als de betalingstermijn van 14 dagen verstrijkt zonder dat betaling is ontvangen is de cliënt van rechtswege in betalingsverzuim. De cliënt is over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels)rente ex artikel 6:119(a) BW verschuldigd zonder dat deze rente eerst aangezegd hoeft te worden. De rente gaat in op de vervaldatum van de declaratie en wordt berekend tot de dag waarop de openstaande declaratie geheel is voldaan.

  Indien de cliënt niet in staat is om het (volledig) verschuldigde bedrag binnen de betalingstermijn te voldoen, dan verzoekt hij voor het verstrijken van die termijn gemotiveerd en onderbouwd om een betalingsregeling. Indien Mr. Van den Broek instemt met een betalingsregeling wordt deze schriftelijk bevestigd. Betalingsregelingen dienen stipt door de cliënt te worden nagekomen op straffe van verval, waarna het verschuldigde bedrag weer direct opeisbaar wordt.

  Ontvangen betalingen worden eerst afgeboekt op buitengerechtelijke incassokosten, vervolgens op de verschenen rente, uitdrukkelijk niet geliquideerde proceskosten en tot slot op de hoofdsom.

  In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surséance van betaling van cliënt zijn de verplichtingen van de cliënt onmiddellijk en volledig opeisbaar.

 13. Invordering en opschorting werkzaamheden bij verzuim

  Indien de cliënt in verzuim is één of meer van zijn verplichtingen jegens het kantoor na te komen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van cliënt, welke kosten 15% van de vordering bedragen, met een minimum van € 40,00 en een maximum van € 6.775,- overeenkomstig BIK. Mr. Van den Broek blijft te allen tijde gerechtigd betaling van de werkelijk gemaakte incasso- of invorderingskosten te verlangen als die kosten hoger zijn dan 15 % van het openstaande bedrag.

  Onder de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte worden tevens verstaan door Mr. Van den Broek zelf verrichte (incasso)werkzaamheden waaronder het versturen van aanmaningen, het (telefonisch) sommeren tot betaling en het eventueel treffen van betalingsregeling(en). De gemaakte kosten worden berekend naar het afgesproken of gebruikelijke uurtarief van de advocaat bij wie de zaak in behandeling is geweest.

  Daarnaast heeft Mr. Van den Broek het recht haar werkzaamheden voor de cliënt op de schorten. Zij neemt daarbij Gedragsregel 14 lid 3 in acht. Mr. Van den Broek maakt uitsluitend gebruik van het opschortingsrecht als zij de cliënt daar van tevoren van op de hoogte heeft gesteld en hem nog een (korte) termijn heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. De duur van deze korte termijn zal zijn aangepast aan de omstandigheden van het geval. Mr. Van den Broek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de cliënt lijdt als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld.

  Mr. Van den Broek heeft het recht alle stukken, ook die met betrekking tot een overeenkomst waarop de onbetaalde declaratie geen betrekking heeft, onder zich te houden tot op het moment dat betaling heeft plaatsgevonden. Dat kan alleen anders zijn als een dossier moet worden afgegeven aan een opvolgende advocaat en de Deken van de plaatselijke Orde van Advocaten daar voorwaarden voor stelt.

 14. Reclames

  Reclames met betrekking tot een declaratie dienen op straffe van nietigheid schriftelijk en binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden.

  Reclames over nakoming van een overeenkomst dienen op straffe van verval binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek dan wel uiterlijk 30 dagen na voltooiing van de desbetreffende opdracht, schriftelijk te geschieden.

 15. Derdengelden

  Gelden die het kantoor voor een cliënt ontvangt worden gestort op rekening van de Stichting Beheer Derdengelden Mr. S.A. van den Broek te Amersfoort.

  Aan de cliënt toekomende gelden worden zoveel mogelijk binnen 5 werkdagen overgemaakt op een door cliënt aan te geven bank- of girorekening. Contante betaling van ontvangen gelden is niet mogelijk.

  Eventueel nog door cliënt aan het kantoor verschuldigde bedragen worden met het ontvangen derdengeld verrekend, waarmee de cliënt instemt. Indien de cliënt bezwaren heeft tegen deze verrekening geldt het bepaalde in artikel 13.

  Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de rekening, wordt over ontvangen derdengelden geen rente vergoed.

  Proceskostenveroordelingen ter zake van rechtsbijstand komen toe aan Mr. Van den Broek. Zij worden in mindering gebracht op eventueel door client aan het kantoor verschuldigde bedragen en worden door de Raad voor Rechtsbijstand in mindering gebracht op uit de toevoeging te ontvangen honorarium. De client stemt in met rechtstreekse overmaking van proceskostenveroordelingen aan het kantoor.

 16. Aansprakelijkheid

  Mr. Van den Broek is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door cliënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor het kantoor kenbaar hoorde te zijn.

  Mr. Van den Broek is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van werkzaamheden voor de cliënt voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van cliënt om tot tijdige betaling van de declaraties van het kantoor over te gaan.

  Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart Mr. Van den Broek tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Mr. Van den Broek ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden.

  Mr. Van den Broek is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen met betrekking tot de overeenkomst inzake door derden verrichte werkzaamheden.

  Overigens is iedere aansprakelijkheid van Mr. Van den Broek voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Mr. Van den Broek te dier zake uitgekeerde of uit te keren bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

  Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van Mr. Van den Broek strekken ook ten gunste van werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van Mr. Van den Broek.

  Als de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in de zaak in verband waarmee de schade is ontstaan door de cliënt aan Mr. Van den Broek is betaald, met een maximum van € 1.000,00.

  Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart Mr. Van den Broek tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Mr. Van den Broek ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden.

 17. Intellectuele eigendomsrechten

  Het is cliënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door of namens Mr. Van den Broek geproduceerde processtukken, adviezen, contracten, brieven of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en / of te exploiteren.

 18. Archivering

  Mr. Van den Broek zal het tijdens de uitvoering van de overeenkomst gevormde dossier gedurende tenminste 5 jaar na beëindiging van haar werkzaamheden en sluiting van het dossier bewaren. Gedurende deze termijn is de cliënt gerechtigd het eigen dossier kosteloos in te zien. Na het verstrijken van deze termijn is Mr. Van den Broek gerechtigd om het dossier te vernietigen.

  De financiële gegevens worden gedurende tenminste 7 jaar bewaard.

 19. Kantoorklachten- en geschillenregeling

  Mr. van den Broek hanteert een kantoorklachtenregeling en een geschillenregeling die op alle overeenkomsten met cliënten van toepassing is. De volledige tekst van die regelingen is gepubliceerd op www.savandenbroek.nl.

 20. Privacy-Statement

  Op de dienstverlening van Mr. Van den Broek is haar privacy statement van toepassing die is gepubliceerd op www.savandenbroek.nl.

 21. Toepasselijk recht, bevoegde geschillencommissie

  De rechtsverhouding tussen Mr. Van den Broek en de cliënt wordt in alle gevallen uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

  Door het aangaan van een overeenkomst met Mr. Van den Broek aanvaardt de cliënt de toepasselijkheid van de klachten- en geschillenregeling Advocatuur. Geschillen die niet conform de kantoorklachten- en geschillenregeling als bedoeld in alinea 19 door Mr. van den Broek zelf of door tussenkomst van haar klachtenfunctionaris Mr. A. Krim te Haarlem zijn opgelost, zullen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur te Den Haag.

  De Commissie doet uitspraak in een arbitraal vonnis (op vordering van zakelijke cliënten) of een bindend advies (op verzoek van particuliere cliënten). Dat is uitsluitend anders indien de wet of het tuchtrecht voor advocaten dat dwingend voorschrijft.

  Het reglement van de Geschillencommissie Advocatuur is te vinden op www.degeschillencommissie.nl (kopje Advocatuur, kopje Reglement).

  De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement van Mr. Van den Broek is tevens bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit met de cliënt gesloten overeenkomsten.